Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?
Volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs moeten alle scholen een medezeggenschapsraad (hierna MR) hebben. Bepaalde besluiten van het bestuur moeten voor instemming of advies aan de MR worden voorgelegd. Ouders hebben ook recht om in bepaalde beleidszaken gehoord te worden. Dit kan via de MR, die graag actief wil functioneren. De verslagen van de MR liggen op school ter inzage.
 
Wie zitten er in de MR?
In de MR hebben zowel leerkrachten als ouders zitting.Verkiesbaar tot lid van de MR zijn: - Personeelsleden, die ten minste een jaar aaneengesloten bij de school werkzaam zijn. - Iedere ouder, wiens kind ten minste een jaar aaneengesloten als leerling van de school staat ingeschreven.

Bij aanvang van cursusjaar 2017-2018 is de samenstelling van de MR als volgt:

Ouders
Dhr. D.J. den Boer, voorzitter
Mw. Z. Westerink secretaris
 
Leerkrachten
Mw. D. van der Heiden
Mw. R. Korevaar
Mw. H. Riezebos