Bestuur PWA

De schoolvereniging

De vereniging 'Een school met de Bijbel' heeft als doel het besturen en beheren van de Prins Willem Alexanderschool, de onder de vereniging vallende school. De toegevoegde waarde van het onderwijs op de school ligt in haar christelijke identiteit. De Bijbel vormt de grondslag van onze werkwijze en ons handelen. Wanneer uw kind(eren) onze school bezoekt, kunt u lid worden van de vereniging. Klik hier voor het aanmeldingsformulier. Voor het identiteitsbeleid klik hier)

Bestuur

De leden van de vereniging kiezen het bestuur. Het bestuur brengt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering verslag uit van en vraagt decharge over het gevoerde beleid. In het bestuur hebben ouders zitting die algemene bestuurlijke deskundigheid hebben en die de 'omgeving' van de school vertegenwoordigen. De gevraagde deskundigheid wordt getoetst aan het opgestelde competentieprofiel voor de bestuurders. Het bestuur is een vertegenwoordigend bestuur; de vereniging is goed verankerd in de achterban. Het bestuur van de vereniging vormt het bevoegd gezag over de onder de vereniging vallende school.

Bestuurssamenstelling

Lid van het bestuur kunnen zijn personen die de grondslag en het doel van de vereniging onderschrijven, meelevend lid zijn van een van de in de statuten genoemde denominaties en van wie een of meer kinderen de onder de vereniging vallende school bezoeken. Het streven is een evenredige verdeling tussen man en vrouw. Van de huidige bestuursleden zijn er 6 lid van de PKN, 1 van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en 2 van de Vrije Evangelische Gemeente. Het bestuur bestaat uit 5 mannen en  vrouwen.

Dhr. R. Bruins     t. 681744 voorzitter
Dhr. J.H. Broekhuizen     t. 0612145841 penningmeester
Mw. E. Willemsen     t. 842931 secretaris
Mw. W. Lipke-Steenbeek       lid DB
Dhr. J. Hoekman     t. 680238 vice-voorzitter
Dhr. J.J. van der Spek       lid AB
Mw. L. Nagelhout-Visch       lid AB
Dhr. G. Prophitius       lid AB
Vacature       lid AB

Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

Volgens de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ is er een organisatorische (en inhoudelijke) scheiding gemaakt tussen het besluitvormende  bestuur (Dagelijks Bestuur) en het toezichthoudende bestuur (Algemeen Bestuur). Samen vormen zij het bestuur in de zin van de wet.  De aandachtsgebieden voor het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur zijn vormgegeven in het zogenaamde Bestuurlijk Toetsingskader en het Intern Toezichtskader.

Verantwoording

Het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) leggen, conform de door het bestuur aangenomen code ‘Goed Bestuur Primair Onderwijs’ van de PO-raad, verantwoording af van het door hen gevoerde beleid en de genomen besluiten.

Directeur

De directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Samen met zijn team, vertaalt hij het beleid naar het dagelijks onderwijs. De taken en bevoegdheden die het Dagelijks Bestuur heeft gedelegeerd aan de directeur zijn opgenomen in het managementstatuut. Samen met de bouwcoördinator vormt de directeur het managementteam (MT).

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Dan kunt u altijd contact zoeken met één van de bestuursleden.